Algemene voorwaarden Moonshot

1 – ALGEMEEN

Door producten of diensten af te nemen van of te bestellen bij Moonshot gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden. Een bestelling is geplaatst wanneer de opdrachtgever de offerte of overeenkomst bevestigt via e-mail.
Indien de klant de offerte van Moonshot (met de algemene voorwaarden van Moonshot) bevestigt via bestelbon en/of met verwijzing naar eigen algemene voorwaarden, gelden de voorwaarden van de klant enkel mits uitdrukkelijk overleg en een ondertekende overeenkomst.


2 – OFFERTES EN FACTUREN

Al onze prijzen zijn, tenzij anders vermeld, in Euro exclusief BTW. Onze offertes hebben een geldigheidsduur van maximum 30 dagen, tenzij anders vermeld.

Onze facturen zijn betaalbaar op 14 dagen na de factuurdatum, zonder korting voor netto contante betaling. Het bedrag van elke factuur dat niet volledig betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 12% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 125 EUR, en een maximum van 2.500 EUR, alsook met een intrest van 9% per jaar vanaf de vervaldag van de factuur.

In geval van wanbetaling behoudt Moonshot zich het recht voor om de dienstverlening ogenblikkelijk te beëindigen.

Kosten voor overnachtingen, transport, retributies en catering zijn niet inbegrepen tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de overeenkomst. De offerte gaat uit van een optimale toegankelijkheid van de locatie waar de prestaties moeten worden uitgevoerd.


3 - BETALINGSMODALITEITEN

Moonshot is principieel gerechtigd om 100% voorschot te vragen.
Andere opties die Moonshot vaak toepast zijn:
A. Betaling in 3 schijven
Bijvoorbeeld:
50% voor aanvang opname, 50 % na goedkeuring van het eindproduct.
B. Betaling in 2 schijven bij jaarpakket
Bijvoorbeeld:
Ingeval de klant een jaarpakket neemt, betaalt de klant 50% na goedkeuring offerte en 50 % na 6 maanden.


4 – WIJZIGINGEN IN OPDRACHT of WIJZIGINGEN IN HET MONTAGEPROCES

Indien de opdrachtgever wijzigingen in de oorspronkelijk opgegeven opdracht/specificaties aanbrengt, is Moonshot gerechtigd om hiervoor een meerprijs aan te rekenen. Wanneer er zich substantiële wijzigingen voordoen in de kostprijs van bepaalde diensten of producten, is Moonshot gerechtigd de overeengekomen prijs aan te passen.
Na het montageproces krijgt de opdrachtgever een link toegestuurd waar de eerste versie van het eindproduct bezichtigd kan worden. Aan de hand van deze preview laat de klant àl zijn opmerkingen en suggesties weten, en doet Moonshot eventuele aanpassingen. Vervolgens krijgt de opdrachtgever een link toegestuurd waar de tweede en finale versie van het eindproduct bezichtigd kan worden. Indien er daarna nog extra aanpassingen dienen te gebeuren, is Moonshot gerechtigd om een meerprijs te factureren (tenzij partijen anders overeengekomen zijn).


5 – VERBINTENISSEN Moonshot

Alle verbintenissen van Moonshot met betrekking tot de inhoud van het afgeleverd product zijn middelenverbintenissen. Het opgenomen beeldmateriaal wordt gemonteerd en bewerkt tot een eindproduct volgens de inzichten en ervaring van Moonshot, en rekening houdende met de wensen van de opdrachtgever.
De klant is gehouden om het eindproduct dat Moonshot aflevert te aanvaarden en te betalen, tenzij de klant aantoont dat Moonshot haar middelenverbintenis niet naleefde.


6 - VERZUIM / ONTBINDING

Indien de opdrachtgever niet behoorlijk of tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien, is Moonshot gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In die hypothese is de klant een schadevergoeding verschuldigd om de schade te vergoeden die de ontbinding van de overeenkomst met zich meebrengt, die forfaitair bepaald wordt op 25 % van de opdrachtwaarde, met de mogelijkheid voor Moonshot om de werkelijk geleden schade te bewijzen indien die hoger is.

Het is de plicht van de opdrachtgever om onvoorwaardelijk en constructief mee te werken tijdens de duur van de opdracht in functie van het overeengekomen en beoogde resultaat. De vermoedelijke duurtijd voor een opdracht of de vermoedelijke afleveringsdatum worden slechts opgegeven als aanwijzing en zonder dat deze als bindend mogen worden beschouwd. Eventuele vertraging geeft de cliënt niet het recht de bestelling te annuleren of aanspraak te maken op schadevergoeding.


7 – OVERMACHT

Indien Moonshot geconfronteerd wordt met een geval van overmacht, worden haar verbintenissen opgeschort gedurende de periode van overmacht.

Indien de opdracht niet of onvoldoende goed kan worden uitgevoerd omwille van toevallige ongelukkigheden (stroompanne, ongunstige weersomstandigheden, apparatuurpanne, verkeersproblemen) kan de opdrachtgever geen schadevergoeding eisen.


8 – ANNULERINGEN

Indien de klant een opdracht annuleert, wordt de overeenkomst lastens de klant ontbonden en is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd die gelijk is aan 25% van de opdrachtwaarde (= winstderving).
Indien de klant binnen de 5 dagen vóór de uitvoering van de opdracht annuleert, verbindt de klant zich ertoe om een vergoeding te betalen van 50 % van de opdrachtwaarde.
Indien de annulering van de klant in hoofde van Moonshot hogere schade veroorzaakt, staat het Moonshot vrij om aan te tonen dat de werkelijk geleden schade hoger is dan de forfaitair vastgelegde bedragen.


9 – AANSPRAKELIJKHEID

De opdrachtgever vrijwaart Moonshot van alle juridische claims met betrekking tot auteursrechten. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het afhandelen van administratieve en financiële transacties bij de digitale opname en transmissie van auteursrechtelijk werk. De eventuele verplichtingen ten overstaan van SABAM vallen volledig ten laste van de klant. Alle rechten op audiovisuele producties die worden opgenomen door medewerkers van Moonshot blijven eigendom van Moonshot tot alle facturen betaald zijn. Moonshot beschikt over het recht om opnames te gebruiken voor demo-doeleinden én als promotiemateriaal voor Moonshot.
De klant zorgt dat alle personen die in beeld komen, toestemming verlenen om gefilmd te worden, en dat hun persoonsgegevens op correcte wijze verwerkt worden.
Moonshot is verantwoordelijk voor zijn eigen daden, en die van haar werknemers. De aansprakelijkheid van Moonshot is strikt beperkt tot de haar toevertrouwde taken. Moonshot staat onder geen enkel beding in voor de gevolgen, vergissingen, fouten, vergetelheden van de opdrachtgever in de hem toevertrouwde opdracht. Behoudens ingeval van bedrog, zware fout of opzettelijke fout in hoofde van Moonshot, zal zij nooit aansprakelijk zijn voor onrechtstreekse schade of immateriële schade waaronder (niet-limitatief) begrepen: gederfde winst, productieverliezen, verlies van cliënteel, toename van afschrijvingen, reputatieschade, verlies van goodwill, enz.
Moonshot is niet aansprakelijk voor zware of opzettelijke fouten begaan door haar werknemers, medewerkers en/of vertegenwoordigers in het kader van de uitvoering van hun professionele activiteiten. Moonshot voert de opdracht van de klant uit en is geenszins verantwoordelijk voor eventuele vergunningen van overheidswege, attesten en/of administratieve reglementen.

Moonshot is enkel aansprakelijk voor de overtreding van inbreuken op de rechten van derden, wanneer de opdrachtgever MOONSHOT schriftelijk op het bestaan van zulke rechten heeft gewezen.


10 - KLACHTEN

Klachten over de facturatie, of over zichtbare gebreken van het eindproduct moeten gemeld worden binnen de 14 dagen nadat de klant er kennis van genomen heeft.
Klachten over verborgen gebreken moeten gemeld worden binnen de 3 maanden nadat de klant er kennis van genomen heeft, en uiterlijk binnen de 11 maanden na afgifte van het eindresultaat.


11 – MEDIA MANAGEMENT / RUSHES

Behoudens voorafgaande overeenkomst, zal Moonshot de gemaakte opnames en montages bewaren gedurende een termijn van 12 maanden na aflevering van het eindproduct. De gemaakte basisopnames (rushes) blijven ten allen tijde eigendom van Moonshot. Enkel mits een nader te bepalen prijs kunnen deze worden gekocht. Ingeval de basisklant de basisopnames koopt, blijft Moonshot vrij om deze opnames te gebruiken voor promotionele doeleinden van het bedrijf. Indien de opdrachtgever de gemaakte basisopnames (rushes) langer wil laten bewaren, moet de klant hiertoe een schriftelijke overeenkomst sluiten (en een bewarings- en back-upvergoeding betalen).


12 – BEHANDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgebonden informatie is louter bedoeld voor intern gebruik door Moonshot. De klant heeft recht op inzage en verbetering zoals voorzien in de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van het privéleven. Melding van inbreuken op deze algemene voorwaarden kan via e-mail via guillaume@moon-shot.be.


13 – Diverse bepalingen

Enkel het Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst. De ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk is bevoegd voor geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst.


© 2023 Moonshot. Alle rechten voorbehouden.